ÅEA:s vindkraftsplaner

Sedan 2005 har ÅEA undersökt möjligheterna att starta elproduktion på Åland genom vindkraft. Det skulle ge egenproducerad vindenergi och bidra till vår strävan att öka Ålands självförsörjningsgrad av förnyelsebar energi.

Sedan hösten 2014 är ÅEA delägare i en vindkraftspark via intressebolaget Puhuri Oy. Parken består av 10 stycken 3,3 MW vindkraftverk. Puhuri har en utvecklingsportfölj med vindkraftsprojekt som väntar på stöd för att kunna förverkligas. 

Våra vindkraftsprojekt på Åland

ÅEA har i huvudsak undersökt två områden:

Bägge platser har goda vindförhållanden och utrymme för flera vindkraftverk.

I planeringen har vi tagit hänsyn till Ålands landskapsregerings åsikter om så kallad omistlig skärgårdsnatur samt beaktat möjligheten att ansluta parkerna till elnätet utan orimliga kostnader. Genom att välja dessa områden kan mycket energi per utnyttjad plats erhållas.

Sedan år 2009 har bägge projekt fullständiga tillstånd för 14 vindkraftsverk. Kraftnät Åland har prioriterat nätanslutningarna så att projekt Stenarna genomförs i första hand. Därefter vet vi i vilken omfattning vi kan fortsätta med projekt Rödskär.

Samarbete med Alandia Bolagen och Allwinds

Under 2009 avtalade ÅEA med Alandia Bolagen om att starta ett gemensamt bolag - Stenarna Vind - för att förverkliga projekt Stenarna. ÅEA är majoritetsägare i Stenarna Vind. Sedan år 2015 finns intentioner att projekt Stenarna och Allwinds projekt Långnabba ska slås ihop till ett gemensamt projekt. 

Eftersom vi i dagsläget inte får vara med i det nya finska stödsystemet för ny förnyelsebar elproduktion, kan projekt Långstenarna ännu inte sätta igång. Vi väntar nu på ett åländskt stödsystem.