Entreprenörsinfo

Här samlar ÅEA information för dig som är elentreprenör.

Entreprenörsmeddelande

Entreprenörsmeddelandet innehåller uppdaterad information från ÅEA till elentreprenörerna.

Senaste uppdateringarna:

Våra regler för entreprenörer och planerare uppdaterades senast den 2015-12-23 och träder i kraft 2016-03-01 

Nya eller ändrade punkter i entreprenörsmeddelandet är:

 • avsnitt 2 och 3.


Mer information hittar du i det aktuella entreprenörsmeddelande under Dokument för entreprenörer till höger!


Blanketter för entreprenörer

Uppdaterade blanketter för entreprenörer finns till under Dokument för entreprenörer till höger.

OBS! Skicka blanketterna per mail till mcr@el.ax
Det är viktigt att du inte skickar blanketterna till enskilda personer eftersom ditt ärende i så fall riskerar att fördröjas.

Senaste uppdateringarna:

 • Registeranmälan är uppdaterad den 2015-09-16
 • Övriga blanketter är uppdaterad den 2008-11-19  


Aktuella regler för elinstallationer

Det har utkommit en ny SFS handbok - SFS 600:sv - med information om aktuella regler för elinstallationer.

Ny upplaga av standarden SFS 6000

Standardserien SFS 6000 Lågspänningselinstallationer är den viktigaste standardsamlingen om elinstallationer. Genom att följa den och övriga standarder som uppräknas i Tukes-anvisning S10 uppfylls elsäkerhetslagens krav. Nu har en ny upplaga utkommit som SFS-handbok 600-1 (2012).

Standardserien bygger till stora delar på internationella IEC-standarder och därtill hörande europeiska harmoniseringsdokument. Vissa delar (800-serien) är dock av finländskt ursprung. Serien består av tiotals underdelar och deras förebildsstandarder uppdateras fortlöpande. I Finland har standardiseringsorganisationen SESKO i stället för fortlöpande enstaka uppdateringar valt att publicera ändringarna för hela standardserien på en gång ungefär vart femte år. Detta är klokt, eftersom de som tillämpar standarden är många och det tar tid att lära sig ändringarna.

Den här gången är ändringarna klart färre än i 2007 års upplaga. Nedan presenteras några viktiga ändringar och intressanta punkter.

 • Jordfelsbrytaren kan i färre fall än tidigare lämnas bort i vanliga uttag för torra utrymmen. En förutsättning för att lämna bort den är att det kan innebära stor olägenhet att strömmen bryts. I bostadsbyggnader anses närmast bara kylskåp och frysar vara sådana (bilaga 41X).
 • Punkten om installationsdjup och skydd för jordkablar har preciserats. Nu ställs det också krav vid installation av tillfälliga jordkablar (del 814).
 • Kraven som rör installation av fördelningscentraler har flyttats från del 810 till del 729. Även om den nya texten som är gjord efter IEC-förebild ser väldigt annorlunda ut, är förändringarna inte stora i praktiken.
 • För anslutning av matande PEN-ledare till skena i central har fler alternativ tillkommit (fig. 54.1).
 • För installation av ledningar genom isoleringslager av olika tjocklek ges nu korrigeringsfaktorer för belastbarheten. Installation helt och hållet i isoleringen är fortfarande förbjudet (punkt 523.8).
 • För val av installationsrör har en ny vägledande tabell tillkommit (bilaga 52F).
 • Kraven i brandfarliga utrymmen (del 42) har förnyats för att motsvara den nya förebilden.
 • Kraven på utförande av överspänningsskydd och val av skyddsutrustning har preciserats. Om det t.ex. finns ett luftledningsavsnitt mellan distributionstransformatorn och anslutningen ska anslutningens elanläggning i allmänhet alltid skyddas (punkt 443.3.2.1).
 • Del 444 om elektromagnetiska störningar (EMC) har i viss mån preciserats. Delen ger både bindande krav och en samling olika metoder för att minska störningar. De här metoderna kan användas som hjälp för att uppfylla EMC-direktivets krav på elinstallationer. Metodvalet ska oftast göras redan i elplaneringsskedet.
 • För matning av eldrivna fordon och uttag för dem har krav formulerats (del 722 och 813).
 • Kraven på generatoranläggningar och anslutning av dem till nätet har preciserats i del 551. Delen tar upp anläggningar med mycket varierande effekt och funktionsprinciper. Till de minsta hör små vindgeneratorer och solelsanläggningar, som småningom blir vanligare även hos konsumenter. De sistnämnda tas även upp i del 712.
 • Kraven på behandlingsrum i del 710 har preciserats.

 

Övergången till den nya standarden vid installationsarbeten

Standardserien SFS 6000 hör till de standarder som om de följs gör att bestämmelserna i HIMb 1193/1999 som utfärdats med stöd av elsäkerhetslagen uppfylls. En förteckning över sådana standarder har publicerats i Tukes-anvisning S10. Den nya upplagan av S10, till vilken den nya SFS 6000 kommer att fogas, kommer enligt planerna att publiceras efter Elsäkerhetsdelegationens möte i december-januari.

Senast vid installationsarbeten som påbörjas efter att anvisning S10 utkommit ska den senaste upplagan av standarden följas. Elanläggningar under uppbyggnad behöver i allmänhet inte ändras så att de motsvarar den nya standarden. Vad föreskrifterna beträffar kan arbetena slutföras enligt den gamla standarden inom tre år räknat från uppdateringen av Tukes-anvisning S10. Den här övergångsbestämmelsen ingår i ett tillägg till nämnda HIMb från 2011. Med installationer under upp byggnad avses påbörjade installationsarbeten, och till dem kan även anses höra t.ex. en entreprenadanbudsrunda som inletts med utgångspunkt i en färdig elplan. En halvfärdig elplan är inte ett sådant arbete under uppbyggnad som avses i HIMb.

Standardens förhållande till övriga föreskrifter
Största delen av kraven i SFS 6000 hänför sig till kraven i elsäkerhetslagen och HIMb 1193/1999, men undantag finns. T.ex. hör underhållsbesiktningen i punkt 62 inte till tillämpningsområdet för HIMb 1193/1999, och därför har efterlevnaden av punkten inget samband med uppfyllandet av föreskrifterna i HIMb.

SFS 6000 innehåller även krav som inte hänför sig till elsäkerhetslagen utan till någon annan föreskrift, t.ex. byggbestämmelsesamlingen eller räddningslagen. Exempel på dessa är krav på obruten elmatning vid brand eller någon annan situation. Vissa krav i SFS 6000 kan även hänföra sig till elsäkerhetslagen och andra lagar samtidigt.

Oftast har föreskriftsgrunden ingen större betydelse för den som tillämpar standarden, eftersom gällande standarder följs oberoende av vilken föreskrift de hänför sig till. Det är ändå bra att vara medveten om föreskriftsgrunden bl.a. om man behöver ta reda på mer om bakgrunden till och det närmare innehållet i ett bestämt krav, eller om det finns behov av att avvika från standarden i specialfall. Frågan kan också ha betydelse för ibruktagningstidpunkterna.

Enligt TUKES S-10 ska de nya installationsregler tas i bruk så fort som möjligt.

UTDRAG UR  TUKES S-10

1 Allmänt

Handels‑ och industriministeriets beslut (1193/1999) jämte ändring (517/2011) gäller elanläggningars säkerhet och beslut (1194/1999) säkerheten vid elarbeten. De väsentliga säkerhetskrav som ställs i dessa beslut anses bli upp­fyllda om man tillämpar vissa säkerhetsstandarder eller motsvarande publikationer. Elsäkerhets­myndigheten, dvs. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), har till uppgift att fastställa förteckningen över sådana standarder på grund av utlåtandet av Delegationen för elsäkerhet.

 

Genom denna Tukes-anvisning fastställer Tukes standardförteckningarna nedan i 2 och 3 punkten.

Hela Tukes S-10 kan du läsa genom att klicka på denna länk