Laddar...

Info till elentreprenörer

Senaste uppdateringar

Nytt entreprenörsmeddlande angående produktionsanläggningar utskickat 2022-06-17. 

Ny info om elsäkerhet och hissäkerhet från Ålands Lanskapsregering. 

Info om elsäkerhet

Våra regler för entreprenörer och planerare uppdaterades senast den 23.12.2015 och trädde i kraft 01.03.2016.

Nya eller ändrade punkter i entreprenörsmeddelandet är: avsnitt 2 och 3.

Mer information hittar du i det aktuella entreprenörsmeddelande under sektionen Dokument!

Blanketter för entreprenörer

Uppdaterade blanketter för entreprenörer finns under sektionen Dokument.

OBS! Skicka blanketterna per mail till mcr@el.ax
Det är viktigt att du inte skickar blanketterna till enskilda personer eftersom ditt ärende i så fall riskerar att fördröjas.

Senaste uppdateringarna:
Registeranmälan är uppdaterad den 16.09.2015
Övriga blanketter är uppdaterad den 19.11.2018

Ny upplaga av standarden SFS 6000

Standardserien SFS 6000 Lågspänningselinstallationer är den viktigaste standardsamlingen om elinstallationer. Genom att följa den och övriga standarder som uppräknas i Tukes-anvisning S10 uppfylls elsäkerhetslagens krav. Nu har en ny upplaga utkommit som SFS-handbok 600-1-1 och 600-1-2 (2018).

Standardserien bygger till stora delar på internationella IEC-standarder och därtill hörande europeiska harmoniseringsdokument. Vissa delar (800-serien) är dock av finländskt ursprung. Serien består av tiotals underdelar och deras förebildsstandarder uppdateras fortlöpande. I Finland har standardiseringsorganisationen SESKO i stället för fortlöpande enstaka uppdateringar valt att publicera ändringarna för hela standardserien på en gång ungefär vart femte år. Detta är klokt, eftersom de som tillämpar standarden är många och det tar tid att lära sig ändringarna.

Den här gången är ändringarna klart färre än i 2012 års upplaga. Nedan presenteras några viktiga ändringar och intressanta punkter.

 • Jordfelsbrytare skall finnas installeras i alla uttags- och belysningsgrupper i bostäder och gårdsutrymmen SFS 6000-4-41
 • Nya hårdare krav på elledningar gällande uppvärmning och brandtålighet. SFS 6000-4-2
 • Nya regler för installation av ljusbågsskydd för spisar, SFS 60-4-42
 • Förhindrandet av spännings- och magnetiska störningar preciseras i SFS 6000-4-44
 • Tabellerna för kablars lastbarhet har uppdaterats SFS 6000-5-52
 • Standarden för kopplingsanordningar har förnyats helt SFS 6000-5-53
 • Nya skrivningar om överspänningsskydd SFS 6000-5-53 avsnitt 534
 • Nya anvisningar för styrning av generatoranläggningar SFS 6000-5-55
 • Anvisning för installation i speciella utrymmen SFS 6000-7 har förnyats helt. Tre nya avsnitt har infogats solcellsanläggningar 6000-7-712 laddning av elbilar 6000-7-722 och uppvärmningsanläggningar 6000-7-753
   

Övergången till den nya standarden vid installationsarbeten

Standardserien SFS 6000 hör till de standarder som om de följs gör att bestämmelserna i  elsäkerhetslagen (1135/2016) uppfylls.

Enligt TUKES S-10 ska de nya installationsregler tas i bruk så fort som möjligt.

UTDRAG UR  TUKES S-10

1 Allmänt

De väsentliga säkerhetskraven för elanläggningars strukturella säkerhet och säkerheten vid elarbeten föreskrivs i 31 och 82 § i elsäkerhetslagen (1135/2016). Dessa krav anses bli upp­fyllda om man tillämpar vissa säkerhetsstandarder eller motsvarande publikationer. Enligt lagens 33 och 84 § har elsäkerhetsmyndigheten, dvs. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) till uppgift att ge ut förteckningen över sådana standarder och publikationer.

Genom denna Tukes-anvisning fastställer Tukes standardförteckningarna nedan i 2 och 3 punkten.

Hela Tukes S-10 kan du läsa här.

Längst upp