Laddar...

Elavdrag och elstöd

Elavdrag och elstöd
Stödet och avdraget är avsedda att stödja hushåll med låga inkomster i en situation där en kraftig höjning av elpriset gör det svårt att klara av höga elräkningar. 

Elavdraget är det primära sättet att få hjälp med elutgifterna. Ett och samma hushåll kan inte beviljas både elavdrag och elstöd. Också i fall där elstödet är mycket litet slopas rätten till elavdrag helt.

Elstödet är avsett för hushåll som på grund av låga årsinkomster inte fullt ut kan utnyttja det nya elavdraget i beskattningen.
Elavdrag eller elstöd kan fås för elenergiutgifterna, dvs. för elenergin, mervärdesskatten och grundavgiften för elenergi. Man kan inte göra avdrag för elöverföringskostnader eller eventuella dröjsmålsavgifter, och för dessa betalas inte heller elstöd.

 

Elavdrag
Elavdrag kan beviljas hushåll vars elenergiutgifter överstiger 2 000 euro under tiden 1.1–30.4.2023. Avdraget är 60 procent av de elenergiutgifter som överstiger 2 000 euro. Maximalt elavdrag för år 2023 är 2 400 euro. 

Om elenergiutgifterna exempelvis uppgår till totalt 4 000 euro i januari–april, kan man i beskattningen dra av 60 procent av den del som överstiger 2 000 euro, dvs. 1 200 euro. Om inkomstskatten som hushållet ska betala 2023 understiger 1 200 euro och ett fullt avdrag därför inte kan göras, är hushållet berättigat till elstöd. 

Det kan vara svårt att på förhand uppskatta inkomstskatten för hela året 2023 och elutgifterna för januari–april. Elstöd kan sökas fram till utgången av 2023. Det är viktigt att spara elräkningarna för januari–april efter betalningen, eftersom räkningarna behövs som bilaga till ansökan om elstöd
Läs närmare på skatteförvaltningens sida https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/skattekort-och-skattedeklaration/inkomster-och-avdrag/elavdrag/

 

Elstöd 
Elstöd kan sökas när man inte kan utnyttja elavdraget fullt ut.

Elstöd kan sökas från och med januari. Ansökan öppnades 12.1.2023. Som bilaga till ansökan behövs en elräkning. Stödet söks från FPA, se närmare https://www.kela.fi/elstod-ansok-sa-har

Elstödet är avsett för elenergiutgifter som har uppkommit under tiden 1.1–30.4.2023. Man kan få stöd för elutgifterna för endast en bostad i stadigvarande bruk. Bostaden ska vara belägen i Finland. 

Elstödet har en självrisk på 400 euro/månad. Stödets belopp är 60 procent av de elutgifter som överstiger självrisken. Maximibeloppet är 660 euro/månad, och det beviljas när elenergiutgifter uppgår till minst 1 500 euro/månad. Det minsta stödbeloppet som betalas ut är enligt lagen 5 euro/månad.
Elstödet är en skattefri förmån som inte inverkar på kundens övriga FPA-förmåner. Om kunden emellertid har fått utkomststöd för elräkningen, får hen i regel inte elstöd på basis av samma räkning. 

 

Elpriskompensation och förlängd betalningstid
I Finland behandlas just nu ytterligare lagar för att stöda elförbrukare vid höga elpriser, lag om temporär elpriskompensation och lag om förlängning av betalningstiden för elräkningar. 

Det är oklart ifall dessa lagar även gäller på Åland eller om Åland har lagstiftningsbehörighet på området. Ifall Åland har behörigheten finns det i dagsläget inga lagförslag som skulle motsvara den finska elpriskompensationen eller förlängningen av betalningstiden.
Vi inväntar närmare besked kring huruvida elpriskompensationen och den förlängda betalningstiden gäller Åland.
 

Längst upp