Laddar...

Skador på elapparater

Ålands Elandelslags (ÅEA) principer för skadeersättningar grundar sig på ellagen för Åland och de allmänna avtalsvillkoren såsom elleverans-, nättjänst- eller anslutningsvillkor samt branschrekommendationer. 

Ett elbolag är skyldigt att ersätta skador på apparater om det har förekommit ett fel i nättjänsten (t.ex. nollfel eller långvariga över-/underspänningar som har orsakat apparatskador). CE märkta apparater ska tåla kortvariga spänningspikar i samband med strömavbrott. Kortvariga spänningspikar är inte ett fel enligt definitionen i nättjänstvillkoren och således berättigar skador på apparater i samband med strömavbrott inte till skadeersättning. Brytande och påkoppling av strömmen i samband med strömavbrott motsvarar samma sak som att dra ut en stickpropp (stöpsel) och sätta i den igen. 

En situation där det inträffar flera korta strömavbrott och inkopplingar (s.k. återinkopplingar) av strömmen efter varandra är inte heller ett fel enligt nättjänstvillkoren. Dessa korta strömavbrott är automatiska kopplingar av distributionsnätets skyddsutrustning. Skyddsutrustningen kopplar bort fel i nätet som annars kan orsaka skador på kundens eller elbolagets apparater eller förorsaka livsfara vid felkällan. 

Om kundens apparat går sönder eller får driftsproblem ska kunden först utreda problemet med apparatens leverantör. Om man misstänker att skadan eller störningen beror på brister i elleveransen ska kunden ta kontakt med ÅEA telefon 018-39250 eller info@el.ax. 

I samband med skador ska du kontakta ÅEA som bedömer varje skadetillfälle skilt för sig. Ersättning från det egna försäkringsbolaget beror på försäkringens omfattning. 

Frågor och svar

Är elbolaget ersättningsskyldig? 

Strömmen bryts och kopplas in flera gånger under några minuter och i samband med detta går rumstermostaten sönder i vardagsrummet. 

Bort- och tillkoppling av strömmen i en felsituation motsvarar samma sak som att dra ut en stickpropp (stöpsel) och sätta i den igen. I en situation där det sker flera korta strömavbrott och inkopplingar (s.k. återinkopplingar) utgör avbrotten normalt inte fel i nättjänsten. Dessa korta strömavbrott är automatiska kopplingar av distributionsnätets skyddsutrustning. Skyddsutrustningen kopplar bort fel i nätet som annars kan orsaka skador på kundens eller elbolagets apparater eller förorsaka livsfara vid felkällan. CE märkta apparater ska tåla tillfälliga spänningspikar i samband med strömavbrott. 

Det finns komponenter i apparater som med tiden åldras så att komponenten inte fungerar och apparaten inte längre fungerar normalt. 

Vad beror de korta strömavbrotten på? 

Strömavbrott på några sekunder eller några minuter beror på elnätets skyddsutrustning som försöker förebygga längre strömavbrott. Åska, kvistar, fåglar och smådjur orsakar ofta övergående fel i elnätet varvid strömmen först bryts och sedan åter inkopplas automatiskt. Största delen av de längre strömavbrotten kan förebyggas med sådana korta avbrott. 

Varför flimrar lamporna eller ljusstyrkan försvagas? 

Om lamporna flimrar kan det bero på korta strömavbrott eller fel på spänningskvalitén. Spänningskvalitén kan påverkas av överlast i fastighetens elnät eller fel i elbolagets nät. Man kan ibland lösa problemet genom att byta lampor mot annan typ av lampor t.ex. ledlampor. Om flimrandet fortsätter eller ljusstyrkan är fortsatt svag eller ovanligt stark, kontakta ÅEA 018-39250 

Förstör korta strömavbrott hushållsapparater? 

Även om några sekunders eller minuters strömavbrott är normala så är de ändå harmfulla. Apparaterna är avsedda att fungera även under sådana förhållanden. Åldrande försvagar apparaternas hållbarhet och de kan värsta fall gå sönder vid strömavbrott. Andra apparater såsom datorer störs ibland av strömavbrott så att de låser sig. Det kan löna sig att dra ut stickproppen (stöpseln) och vänta några minuter innan man sätter in den igen. Vi rekommenderar att överspänningsskydd och avbrottsfri kraft (UPS) installeras för att skydda känslig elektronik. 

Hur gör jag med reparationen? 

Då du misstänker fel i elleveransen kontaktar du ÅEA som utreder ifall det förekommit fel i elleveransen. Om ÅEA är ersättningsskyldig ger vi information hur ersättning ges. Apparaterna bör i första hand repareras. Om reparation inte är lönsam avtalar man om ersättning med ÅEA. 

Hur länge håller maten i frysen? 

Undvik att öppna frysen i samband med strömavbrott så håller kylan längre. Ett strömavbrott som varar kortare tid än ett halvt dygn påverkar inte kvaliteten på de frysta varorna så länge som man inte öppnar frysen. Enligt föreningen för arbetseffektivitet håller frysar med tjock isolering varorna frysta till och med flera dygn. 

Faktorer som påverkar upptiningstakten i en frys är beroende av frysens ålder, volym, isolering, fyllnadsgrad, packningarnas kondition, omgivningens temperatur och användarens agerande. I en undersökning av arbetseffektivitetsföreningen framkom att det snabbaste en full frys tinade till 0 grader tog 68-75 timmar i en frysbox och 52 timmar i en skåpfrys.

Fyllnadsgraden i frysen hade stor betydelse: det tog 20-30 timmar längre för en full frys att tina till 0 grader jämfört mot en nästan tom frys. Tinade livsmedel går att använda så länge som de inte blir varmare än +5 grader. Undantag är rått kött, fisk och skaldjur som ska tillagas innan de värms till +2 grader. Snabbast tinar livsmedel som innehåller mycket socker såsom bullar och bakelser. Rått kött tinar långsamt.

Längst upp